Renovering

Regler for ombygning og renovering

Bygningsændringer, herunder udskiftning og/eller udvidelse og modernisering af eksisterende badeværelser og køkkener, kræver forudgående tilladelse fra ejerforeningens bestyrelse. Der er også krav om tilladelse fra Frederiksberg Kommune, hvis ombygningen omfatter fjernelse af bærende vægge eller etablering af afløb, hvor der ikke før har været gulvafløb.

Autoriseret arbejde må kun udføres af autoriserede håndværkere.

Foreningen har indgået aftale om tilsyn med det rådgivende ingeniørfirma Falkon. De har lokalkendskab og kender i forvejen ejendommen. Bestyrelsen anbefaler, at man anvender dem ved større ombygning for at sikre kvaliteten i det udførte arbejde.

Kontakt bestyrelsen for uddybning.

Badeværelser

Ved renovering af ejendommens badeværelser skal gældende bygningsreglement samt SBIs anvisninger følges, så ejendommen sikres via korrekt udførelse, som bestyrelsen skal sikre via krav til projektet samt løbende tilsyn med arbejdets udførelse.

Inden arbejdet begynder, skal der foreligge en tilladelse fra bestyrelsen.

Udskiftning af radiatorer

Beboere har selv ansvar for vedligeholdelse og udskiftning af radiatorer. Når radiatorer skiftes, må der ikke ændres i kapaciteten, da ejendommens varmesystem er enstrenget.

Sikkerhedsdøre

Entredørene i ejerforeningen er fælleseje og må ikke forandres mod opgangene eller udskiftes uden bestyrelsens skriftlige tilladelse.

Ejere, som for egen regning ønsker at udskifte deres hoveddør med en sikkerhedsdør, har mulighed for dette. Levering og montering skal være i overensstemmelse med ejerforeningens øvrige døre, og de gamle håndgreb skal genanvendes.

Overhold reglerne

Alle arbejder i din lejlighed skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen og andre offentlige forskrifter.

Orienter dine naboer

For at minimere gener fra ombygningsarbejder, skal omkringboende varsles i god tid ved opslag i opgangen, hvis arbejdet har støjende karakter. Opslaget skal orientere om, på hvilke tidspunkter der kan forventes gener.

Planlagt støjende arbejde skal udføres inden for normal daglig arbejdstid.